Misiune
Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea ” Borod își propune:

Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui
învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi
formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv;

Să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;

Retehnologizarea procesului de educație prin utilizarea noilor tehnologii IT în lecții și în toate activitățile desfăsurate cu elevii;

Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;

Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil săşi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice;

Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;

Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează întrun cadru educativ normal şi sănătos, în măsură săi formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.

Viziune:
Liceul nostru își dorește să ofere șanse egale tuturor elevilor, să susțină principiile școlii incluzive, să fie deschis tuturor și să promoveze calitatea în educație pentru fiecare elev.